metody výpočtu DPH

§37 zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, odst.2
Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Koeficienty jsou čísla zaokrouhlená a tudíž nepřesná a u vyšších částek, ze kterých se DPH vypočítává, vychází výše vypočtené DPH v náš neprospěch.

Matematicky správně by bylo vypočítat základy daně přes trojčlenku.

Např. částka s DPH 121 000,-
Výpočet základu daně 21%: 121 000/121*100 = 100 000,-
Daň: 121 000 – 100 000 = 21 000,-
nebo:
DPH = 121 000/121*21 = 21 000

Výpočet koeficientem (21/121 =0,1736):
Cena s 21% DPH je 121 000,- Kč.
DPH: 121 000*0,1736 = 21 006,-

u výpočtu koeficientem se výsledek liší o 6 Kč ve prospěch státu,


Výpočet DPH, známe-li základ daně a sazbu DPH (%)

zadání: základ daně ... 6 500 (100%)
sazba DPH .... 15%

výpočet částky DPH:

a) 6 500/100*15
nebo:
b) 6 500*15/100 = 6 500*0,15

DPH = 975

Na faktuře bude uvedeno:
základ daně 6 500
15% DPH ... 975
celková fakturovaná částka ... 7 475


Výpočet DPH, známe-li sazbu DPH (%) a celkovou částku včetně DPH.

celková fakturovaná částka včetně 15%DPH ... 7 475

výpočet:
celková částka včetně 15% DPH ... 7 475 (115%)

a) výpočet částky DPH:
7 475 / 115 * 15 = 975

b) výpočet základu daně
7 475/115 * 100 = 6 500

výpočečt DPH koeficientem:

koeficient při sazbě 15% je 15/115 = 0,1304
celková částka včetně DPH = 7 475
DPD = 7 475 * 0,1304 = 974,7 (zaokrouhleno 975)
U malých částek se volba metody projeví minimálněDalší příklady:

1) Došla nám faktura na částku 892 500 včetně DPH (19%), vypočtěte částku DPH

částka 892 500 zobrazuje část, která odpovídá 119%

Výpočet:
892 500 …................ 119 %
X (částka DPH) ……. 19%
X = 892 500/119 * 19 = 142 500

DPH je 142 500, základ daně vypočteme: 892 500 mínus 142 500 = 750 000

výpočet DPH koeficientem:
koeficient pro sazbu 19% = 19/119 = 0,1597
částka včetně DPH je 892 500
DPH = 892 500 * 0,1597 = 142 532

rozdíl mezi částkou DPH vypočtenou matematicky (trojčlenkou) a částkou DPH vypočtenou s použitím koeficientu (142 532 - 142 500 = 32)
je 32,- Kč ve prospěch státu (odvádíme Finančnímu úřadu)


2) částka s DPH 3 025 000,-
Výpočet 21% DPH:
3 025 000/121 * 21 = 525 000
Základ daně: 3 025 000 - 525 000 = 2 500 000

Výpočet DPH koeficientem (21/121 = 0,1736)
3 025 000 * 0,1736 = 525 140
rozdíl v náš neprospěch je již 140,- Kč 

Sarah(c)2017